Bộ trưởng Thăng: Biển báo bất cập “nhổ” không được thì lãnh đạo phải đi!