Bão số 16 biến đổi khó lường:

TPHCM: Học sinh, sinh viên tất cả các trường phải nghỉ học

Bão số 16 biến đổi khó lường, học sinh, sinh viên tất cả các trường phải nghỉ học
Bão số 16 biến đổi khó lường, học sinh, sinh viên tất cả các trường phải nghỉ học
Bão số 16 biến đổi khó lường, học sinh, sinh viên tất cả các trường phải nghỉ học
Lên top