Thưởng tiền cho học sinh điểm cao: Không phải phương pháp giáo dục của sư phạm