Thanh Hóa: Lúa chín 60-70%, dân hối hả gặt chạy bão