Nhọc nhằn nghề khai thác keo thuê

Những người phụ nữ làm nghề "phu keo"
Những người phụ nữ làm nghề "phu keo"
Những người phụ nữ làm nghề "phu keo"
Lên top