Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người dân hiến tặng một cá thể voọc chà vá chân đen để thả về rừng