Ngày đầu năm, người dân bắt được cá lệch có chiều dài khủng