Hình ảnh "quan xã" hách dịch không còn là chuyện hiếm

Những hình ảnh quan xã hách dịch, hành dân.
Những hình ảnh quan xã hách dịch, hành dân.