Dự báo thời tiết 24.9: Cảnh báo áp thấp nhiệt đới "phi nhanh vùn vụt"

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF