Đà Nẵng tập huấn cán bộ quản lý rừng bằng phần mềm thông minh

Các cán bộ kiểm lâm tham dự khoá tập huấn
Các cán bộ kiểm lâm tham dự khoá tập huấn