Đà Nẵng họp khẩn lên kế hoạch ứng phó thiên tai trước thềm APEC