Chủ tịch Đà Nẵng cám ơn nhân dân, chiến sĩ thành phố đã chung sức vì APEC