Cháy văn phòng nhà khách Đà Nẵng, nhiều đồ đạc hư hỏng nặng