"Bỏ sổ hộ khẩu không có nghĩa là bỏ việc quản lý dân cư"