Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài điếm canh đê