Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tranh cướp lộc không phù hợp với văn hóa từ bi của đạo Phật