Hà Nội tuyên chiến với “rác ngôn từ”: Quan trọng vẫn là ý thức người dân