Thông tin mới về sức khỏe của Quốc Nghiệp sau khi ngã đập đầu xuống đất trong lúc tập luyện