Xử lý thế nào khi nhiều người lao động nghỉ phép dài ngày?