Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì đất mất tình anh em

Cần cẩn trọng khi thực hiện ủy quyền.
Cần cẩn trọng khi thực hiện ủy quyền.