Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giao cấu với trẻ em bị xử lý thế nào?