Báo trước 45 ngày, không được cho nghỉ việc, phải làm sao?