Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cần đổi mới mạnh mẽ lĩnh vực y tế

Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)