Tổng Bí thư: Không chọn người tham vọng quyền lực vào BCH Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 12. Ảnh Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 12. Ảnh Nhật Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương 12. Ảnh Nhật Bắc.
Lên top