Long An có Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông mới

Ông Nguyễn Bá Luân  - tân Giám đốc Sở TTTT tỉnh Long An (đứng thứ 2 từ phải sang).
Ông Nguyễn Bá Luân - tân Giám đốc Sở TTTT tỉnh Long An (đứng thứ 2 từ phải sang).
Ông Nguyễn Bá Luân - tân Giám đốc Sở TTTT tỉnh Long An (đứng thứ 2 từ phải sang).