Dấu ấn ngoại giao đậm nét của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang