Công an phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân...”

Thủ tướng thăm hỏi lãnh đạo Bộ Công an.
Thủ tướng thăm hỏi lãnh đạo Bộ Công an.