U.19 Việt Nam thất bại trước U.19 Nhật Bản: Thua thế cũng là... tốt