Nếu thích, Ronaldo tự bỏ 177 triệu bảng mà "chuộc thân"