Bình luận quốc tế:

Rút củi đáy nồi

Qatar. Ảnh: VisitQatar
Qatar. Ảnh: VisitQatar