“Những người phá vỡ sự im lặng” và câu chuyện về sự thức tỉnh