Tiếp nhận hơn 184 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện