LD1762: Lời cầu cứu của người mẹ có con gái bị bệnh nặng