Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ trao yêu thương đến với miền Trung