Ông Nguyễn Cẩm Tú

Công khai tài sản, thu nhập 19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Phạm Đông |

19 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã báo cáo kê khai, công khai tài sản, thu nhập lần đầu trước toàn thể lãnh đạo cấp vụ và tương đương trở lên.