gần 300.000 học sinh

Gần 300 nghìn học sinh ở Thanh Hóa trong ngày đầu đi học lại

Quách Du |

Hàng trăm nghìn học sinh (từ cấp 2 đến bậc đại học) ở Thanh Hóa, đã đi học trở lại sau một thời gian nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 (SARS-CoV-2).