Một lần hiến máu giúp được ba người

BGĐ Roche Việt Nam và SSG Group thăm hỏi, cảm ơn người hiến máu nhân đạo
BGĐ Roche Việt Nam và SSG Group thăm hỏi, cảm ơn người hiến máu nhân đạo