Máy cắt giấy cắt lìa bàn tay khỏi cánh tay

Canh tay đã được nối lại thành công.
Canh tay đã được nối lại thành công.