Đang làm ruộng bị đạn lạc găm trúng đùi ở vị trí hiểm

Hình ảnh nghi là viên đạn chì găm ở đùi ông Đồng khi chup X-quang.
Hình ảnh nghi là viên đạn chì găm ở đùi ông Đồng khi chup X-quang.
Hình ảnh nghi là viên đạn chì găm ở đùi ông Đồng khi chup X-quang.