Bé 21 tháng dị dạng hộp sọ khiến chậm nói, chậm đi

Bệnh nhi được xác định dị dạng hộp sọ
Bệnh nhi được xác định dị dạng hộp sọ
Bệnh nhi được xác định dị dạng hộp sọ