Amway Việt Nam tài trợ 350 triệu đồng cho 17 Làng trẻ em SOS

Trao tài trợ 350 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Việt Nam (ảnh:DN).
Trao tài trợ 350 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Việt Nam (ảnh:DN).