Khi Bộ trưởng Y tế muốn bệnh viện thông minh từ vị trí chót bảng

Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.
Các bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải.