Chuyển trạm dưới đất quan trọng hơn trên giấy, thưa bộ trưởng