Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Chuyển trạm dưới đất quan trọng hơn trên giấy, thưa bộ trưởng