Người lao động giữa đêm đông Hà Nội

1h sáng, những người phụ nữ bán bóng bay, kẹo bông và bò bía vẫn rao hàng phục vụ khách bên Bờ Hồ.
1h sáng, những người phụ nữ bán bóng bay, kẹo bông và bò bía vẫn rao hàng phục vụ khách bên Bờ Hồ.
1h sáng, những người phụ nữ bán bóng bay, kẹo bông và bò bía vẫn rao hàng phục vụ khách bên Bờ Hồ.