Đánh cược trên sông Bồ

"Lũ về mạnh làm hư lồng, rách lưới hết chú à! Giờ không nuôi lại không được nhưng nuôi lại thì không biết lấy vốn ở đâu"- anh Kha vừa kéo mảnh lưới lên, vừa nói. Ảnh: NĐT
"Lũ về mạnh làm hư lồng, rách lưới hết chú à! Giờ không nuôi lại không được nhưng nuôi lại thì không biết lấy vốn ở đâu"- anh Kha vừa kéo mảnh lưới lên, vừa nói. Ảnh: NĐT
"Lũ về mạnh làm hư lồng, rách lưới hết chú à! Giờ không nuôi lại không được nhưng nuôi lại thì không biết lấy vốn ở đâu"- anh Kha vừa kéo mảnh lưới lên, vừa nói. Ảnh: NĐT