Không được từ chối thừa kế để trốn nợ

Người được thừa kế không được từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Người được thừa kế không được từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.
Người được thừa kế không được từ chối nhận di sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.