Khánh Hòa

Tù chung thân kẻ giết, đốt xác mợ

Bị cáo Phan Thành Tâm trước vành móng ngựa.
Bị cáo Phan Thành Tâm trước vành móng ngựa.