Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Áo giáp” nào để máu “hiệp sĩ” không đổ?