Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tử hình tên ác thú giết bạn rồi dở trò đồi bại với xác chết