Trúc Chỉ trong mờ sương

Hình ảnh chiếc áo tơi thân thuộc cũng như cấu trúc đặc thù của tín ngưỡng miền Trung: Linga-Yoni. 
Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.
Hình ảnh chiếc áo tơi thân thuộc cũng như cấu trúc đặc thù của tín ngưỡng miền Trung: Linga-Yoni. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.
Hình ảnh chiếc áo tơi thân thuộc cũng như cấu trúc đặc thù của tín ngưỡng miền Trung: Linga-Yoni. Ảnh: Nguyễn Thượng Hiển.